F.E. Bording A/S 1. halvår 2017

RESUME

F.E. Bording A/S realiserede i 1. halvår 2017 en omsætning og indtjening, der er lavere end forventet. Som konsekvens er der gennemført væsentlige tilpasninger i omkostninger samtidigt med, at der at der fortsat investeres i vækst i udvalgte områder.

2. kvartal blev som omtalt i 1. kvartalsrapport belastet af tilpasninger i medarbejderantal, direktørskift og ansættelse af flere ressourcer i Bording Data. Derudover har omsætningen i Danmark været lavere end forventet og kvartalsresultatet blev utilfredsstillende.

Baseret på 1. halvår nedjusteres EBITDA for 2017 til ca. 35 mio.kr. Indtjeningsniveauet forventes i 2. halvår at være reetableret på 2016-niveau.

  • I 1. halvår er omsætningen steget 4% til 319 mio.kr. Bruttoavancen i alt steg i 1. halvår med 5,0%. I 2. kvartal faldt omsætningen i alt 0,6% til 148,9 mio.kr.
  • I 1. halvår er EBITDA faldet til 12,1 mio.kr. fra 21,4 mio.kr. sidste år. EBITDA er negativt påvirket af ikke-fortsættende aktiviteter og og engangsposter med 4,6 mio.kr. i 1. halvår 2017 (3,4 mio.kr. i 2016). I 2. kvartal faldt EBITDA til 1,4 mio.kr. fra 9,7 mio.kr. sidste år.
  • Faldet i indtjeningen skyldes omsætningsfald i de danske grafiske selskaber, nyansættelser i Bording Data og omstruktureringsomkost- ninger på 4,6 mio.kr. Medarbejderstaben er reduceret med 29 ultimo halvåret.
  • Den positive udvikling i Sverige og Norge fortsætter med tilfredsstillende fremdrift i vækst og resultater.
  • I 1. halvår er resultat før skat faldet til -2,7 mio.kr. mod +10,9 mio.kr. sidste år. Ud over faldet i EBITDA påvirker øgede afskrivninger (primært immaterielle) med 1,5 mio.kr. ifht. sidste år og ændringen i resultat af associerede virksomheder påvirkede ligeledes negativt med 2,6 mio.kr. I 2. kvartal faldt resultat før skat til -5,9 mio.kr. mod +4,6 mio.kr. sidste år.
  • Pengestrømmen fra ordinær drift i 1. halvår androg 14,9 mio.kr. mod 16,2 mio.kr. sidste år.
  • Nettorentebærende gæld steg i 1. halvår med 18,4 mio.kr. til 118,2 mio.kr. (30/6-2016: 115,2 mio.kr.).
  • Egenkapitalen udgør ved udgangen af halvåret 185,5 mio.kr. svarende til en soliditet på 42,1 %. 

    Med de gennemførte medarbejdertilpasninger og en stærk ordrebeholdning forventes indtjenings- niveauet i 2. halvår at blive reetableret på niveau med 2016. På baggrund af resultatet i 1. halvår nedjusteres omsætningen til ca. 640 mio.kr. mod tidligere ca. 660 mio.kr. og EBITDA til ca. 35 mio.kr. mod tidligere ca. 50 mio.kr.