Halvårsregnskab 2008

27. august, 2008

Første halvår 2008 er forløbet tilfredsstillende – på trods af den økonomiske opbremsning.

Halvårsrapporten for F.E. Bording A/S for andet kvartal af 2008 er offentliggjort den 27. august 2008 på OMX, Den Nordiske Børs, København.

Der er ikke foretaget revision eller review af halvårssrapporten.

Download hele rapporten nederst på siden.

 

Resume:

Ved 1. halvår 2008:

  • Resultatet efter skat, men uden værdiregulering af aktier, steg i 1. halvår fra 5,5 mio. kr. til 6,8 mio. kr.
  • I første halvår har F.E. Bording købt sig ind i fire grafiske virksomheder med en samlet omsætning på ca. 130 mio. kr.
  • Outsourcing af produktionen i Bording A/S i Odder har belastet resultatet for første halvår med ekstra produktionsomkostninger, som er opvejet af indtægter fra salg af udstyr.
  • Udviklingen af Bordings Grafiske IT-platform er forstærket, og nye løsninger lanceres i oktober 2008.
  • Forventningerne til årsresultatet for 2008, som tidligere meddelt, på ca. 20-25 mio. kr. fastholdes fortsat. I årets forventning er ikke indregnet værdiregulering af aktieposterne i Klimax A/S og 2Trace A/S.

Udviklingen i koncernen

Første halvår 2008 er forløbet tilfredsstillende – på trods af den økonomiske opbremsning i sidste del af halvåret. Resultatet efter skat for første halvår 2008 blev 5,2 mio. kr. mod 8,1 mio. kr. i første halvår sidste år. Før værdireguleringer af aktier er resultatet efter skat steget fra 5,5 mio. kr. i første halvår 2007 til 6,8 mio. kr. i første halvår 2008.

Bording købte sig i første halvår ind i fire virksomheder (jf. Opkøb af selskaber), som har en samlet omsætning på ca. 130 mio. kr., og andelene er indregnet i resultatet fra de datoer, der fremgår af koncernoversigten (se koncernoversigten nedenfor). Det er Bordings intention over de nærmeste år at opkøbe yderligere andele af de tilknyttede selskaber, samt fortsat deltage i fornyelsen i den grafiske branche gennem opkøb.

Omsætningen faldt i første kvartal men er vokset i andet kvartal, hvor opkøbte selskaber indgår med 2,9 mio. kr. Produktionsomkostningerne voksede i 2. kvartal som følge af afviklingsomkostninger ved outsourcing af produktionen i Bording A/S i Odder (avancen ved salg af maskiner indgår under andre driftsindtægter).
Bruttoavancen steg i 1. halvår til 55% mod 54% sidste år.

Koncernoversigt

Status på forsyningskæden

Den strategiske outsourcing af grafisk standardproduktion er gennemført, og det betyder, at Bording nu kun har strategisk produktion som egenproduktion i Danmark og Sverige. Gennem opkøb har Bording erhvervet strategiske ejerandele i blandt andet produktionsselskaber med specialkompetencer, og Bording har således koncentreret ressourcer og investeringer til kun at omfatte strategisk egenproduktion, hvor det tilfører konkurrencedygtighed.

Udbygningen af samarbejdet med underleverandører er forløbet positivt med lavere omkostninger til følge. Bording kan for hvert produkt udvælge konkurrencedygtige underleverandører, og vi afvejer løbende kvalitet, leveringssikkerhed, miljøhensyn og prisniveau blandt alternative leverandører.

Også anvendelsen af internettet som kommunikationskanal er med til at effektivisere leveringskæden. Fra lagerstyring af kundens produkter på Bordings lager til forespørgsler, underleverandørvalg og leveranceoptimering. BordingNet anvendes i hele leverancekæden, og andelen af leverancer, som kunderne bestiller direkte på nettet, er nu oppe på 40% – en stadigt voksende andel.

Opkøb af selskaber

Bording har i løbet af første halvår 2008 købt aktieandele i ikke mindre end fire nordiske virksomheder. Opkøbene sker som led i Bordings strategi om at deltage i konsolideringen og fornyelsen af den grafiske branche, og det forventes, at de nye strategiske ejerandele vil bidrage positivt til Bordings årsresultat, ligesom samarbejdet vil kunne skabe positive synergieffekter på tværs af hele koncernen.
De fire selskaber har alle differentierede fokusområder, hvilket kan bidrage til udviklingen af nye løsninger i fremtiden.

Bording købte i januar 2008 40% af ProGrafica A/S, der har specialiseret sig inden for kreative løsninger og web-to-print, der anvendes til kundekommunikation, reklametryk og online grafisk produktion. ProGrafica indgår som associeret selskab fra 1. januar 2008, hvilket betyder, at 40% af selskabets resultat efter skat indgår i Bordings resultat.

Pr. 1. maj 2008 købte Bording 51% af den svenske kommunikationsvirksomhed
MAILIT AB, der ligger i Stockholm. MAILIT arbejder med digitale løsninger, kampagner og responshåndtering, og samarbejdet med især Bording i Sverige bekræfter allerede, at MAILITs løsninger og kompetencer supplerer Bordings til gavn for begge virksomheder. MAILITs omsætning, resultat og balance er konsolideret i Bording-koncernen fra 1. maj 2008.

I juni 2008 købte Bording 51% af aktierne i den relativt nystartede Graphic Source A/S, Kolding, der beskæftiger sig med prepress, DTP og tryksager – alle faser lige fra den kreative proces til tryk og færdiggørelse – med kvaliteter som innovation, IT og højteknologisk produktionsudstyr i højsædet. Det er forventningen, at Graphic Source kan samarbejde med Bordings joint venture i Bangladesh, Bording Vista, omkring bl.a. DTP. Graphic Source bliver konsolideret i Bording-koncernen fra 1. juli 2008.

Pr. 1. juli købte Bording 40% af aktiekapitalen i Jysk Formularprint A/S, Auning, som er en moderne digitaltrykvirksomhed med spidskompetencer inden for firefarvet digitaltryk i store oplag, bland andet til Direct Mail. Langt størstedelen af output er enten digitaltrykt eller en kombination af digitaltryk og offset tryk, hvilket giver en optimal løsning for kunderne. Jysk Formularprint er allerede en betydningsfuld leverandør til Bording, og i samarbejde med Bordings salgsorganisation forventes de avancerede løsninger at kunne komme ud til endnu flere kunder.

Ny platform for Grafisk IT

Bording lancerer i efteråret 2008 nye grafiske IT-løsninger, der skal være med til at sætte standarden for fremtidens Grafiske IT – med Bording i spidsen. Lanceringen er resultatet af en af de største IT-udviklingsopgaver i Bording-koncernen, og der er store forventninger til løsningernes potentiale på markedet.
Kort fortalt præsenterer Bording en ny og forbedret udgave af BordingNet samt en række nye funktioner, der samles i en helt ny og integreret Grafisk IT-platform baseret på standarder fra Microsoft og Adobe.
Den nye platform skal samle og integrere eksisterende funktioner, men vil derudover også blive tilført nye funktioner, såsom Web-to-publishing. Løsningen sætter kunderne i stand til at kreere nye originaler online samt selv klare opsætning og layout af grafiske produkter via internettet med udgangspunkt i en designskabelon. Web-to-publishing er en af de funktioner, som flest kunder efterspørger.
Det er Bordings mål at sætte nye standarder for Grafisk IT, og succesen fra systemer med dele af disse funktioner i såvel Europa som USA tyder på et stort potentiale for et integreret system. Første version af den nye platform lanceres til oktober.

Bording Danmark

Outsourcing af produktionen i Bording A/S i Odder har betydet, at regnskabet er blevet belastet af ekstra produktionsomkostninger, men de er dog blevet opvejet af indtægterne fra salg af udstyr og maskinpark. Valget om at outsource produktionen i Bording A/S betyder, at der frigives ressourcer til yderligere at forstærke aktiviteterne og samarbejdet mellem virksomhederne i Bording-koncernen omkring udvikling og salg af Grafiske IT-løsninger. Hermed frigives ressourcer, der i stedet kan bruges til at forstærke Bordings fokus på Grafisk IT – begrebet, der repræsenterer fremtidens Bording med kombinationen og integrationen af såvel grafisk som digital kommunikation. Bording-koncernen udmærker sig netop ved at besidde både grafiske- og IT-specifikke kompetencer, og det er nødvendigt at sikre ressourcer til en yderligere forstærkning af samarbejdet og udviklingen virksomhederne imellem for at udnytte de forskellige kompetencer og synergier endnu bedre. Dette vil med al tydelighed også fremgå, når lanceringen af nye grafiske IT-løsninger præsenteres i oktober (jf. Ny platform for Grafisk IT).

It-virksomheden Bording Data deltager i høj grad i samarbejdet omkring udviklingen af Grafisk IT. Mange ressourcer har været anvendt til udvikling af nye løsninger – også via Bording Vista (jf. Bording Vista). På trods af det store udviklingsarbejde er IT-virksomhedens belægning i sine øvrige aktiviteter dog fortsat tilfredsstillende.

Bording Vista

Bording-koncernens internationale IT-udviklingsselskab i Bangladesh, Bording Vista, har haft et travlt første halvår af 2008, hvor der er blevet brugt kræfter på at opbygge og træne organisationen samt udvikle et personaleprogram, der skal sikre et differentieret personale med forskellige profiler og kompetencer. Bording Vista løser IT-udviklingsopgaver for flere af Bording-koncernens selskaber, og samarbejdet forløber meget tilfredsstillende. Desuden bidrager Bording Vista positivt til udviklingen af den nye grafiske IT-platform.

Bording Sverige

Halvårsresultatet udvikler sig positivt for Bording i Sverige, idet både firefarvet digitaltryk, Direct Mail og specialprodukter har givet positive resultater. Generelt har Bording i Sverige i første halvår haft en højere andel inden for markedskommunikation end i samme periode sidste år.
Bording i Sverige har ligeledes opstartet samarbejdet med den svenske virksomhed, MAILIT AB, som Bording købte 51 % af aktierne i i andet kvartal 2008 (jf. Opkøb). Samarbejdet forløber positivt, og det medfører en række synergieeffekter for begge virksomheder, der vil blive udnyttet yderligere i andet halvår.

Bording Norge

Bording-koncernens selskab i Norge består udelukkende af en salgsorganisation, idet produktionen igennem længere tid har været outsourcet til eksterne leverandører. Salgsudviklingen i Norge har i andet kvartal været påvirket af blandt andet prisstigninger hos leverandørerne og som følge af opbremsningen i konjunkturerne. Men fokus er sat ind på at indhente det tabte, og der er lagt en strategi for, hvordan Bording i Norge kan sikre udvikling af lønsomhed i den næste tid. Desuden er der også i Norge store forventninger til efterårets lancering af den nye udgave af BordingNet samt nye løsninger som Web-to-publishing
(jf. Ny Platform for Grafisk IT).

Opsummering

På baggrund af resultatet fra første halvår og de gennemførte tiltag fastholdes forventningerne til årets resultat før skat på 20-25 mio.kr. eksklusive værdiregulering af aktier. Vi forventer, inklusive opkøb, en omsætning på niveau med koncernens omsætning sidste år.

Læs hele meddelelsen her